Estatutos

Resumo dos ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN POR UN INTERESE SOLIDARIO (AIS) “O Peto”

Este é un resumo dos Estatutos do Peto, se desexas consultar o texto completo podes consultar o documento en pdf.

Estatutos completos

 

 

 

 

Artigo 1º: Denominación.

Constitúese en Santiago de Compostela a asociación sen ánimo de lucro. O PETO. –Asociación de Interese Solidario–, ao amparo do previsto no artigo 22 da Constitución Española e regulándose pola Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo (reguladora do dereito de asociación), polos presentes estatutos e demáis lexislación existente na materia que lle sexa aplicábel.

Artigo 2º: Personalidade xurídica.

A asociación ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para administrar e dispor dos seus bens e cumplir cos fins que se propón.

Artigo 3º: Domicilio e ámbito de actuación.

A asociación establece o seu domicilio social na rúa San Roque, nº6, bis, 15704, Santiago de Compostela. Tel: 981–576142.
A asociación realizará principalmente as súas actividades no ámbito territorial da Comunidade autónoma galega.

Artigo 4º: Fins.

Os fins principias da asociación son:

  • Promover, desenvolver e financiar accións de cooperación para o desenvolvemento nas comunidades sociais máis desfavorecidas do noso entorno (inmigrantes, mulleres, parados e paradas de longa duración, minorías étnicas, discapacitados físicos e psíquicos, etc.).
  • Promover unha formación integral das persoas formentando valores de solidariedade e xustiza.

Desenvolver, cooperar e financiar accións solidarias.

Artigo 5º: Actividades.

Para o cumprimento dos fins enumerados no artigo anterior faranse as seguintes actividades:

  • Fomentar o autoemprego e as empresas de economía solidaria no noso entorno a través de axudas a proxectos socialmente visibeis.
  • Desenvolvemento de actividades formativas e culturais de todo tipo relacionadas cos fins da asociación, entre elas a edición e distribución de todo tipo de publicacións precisas para a difusión de ditos fins, a organización de encontros formativos, charlas e ponencias ou coloquios.
  • Fomentar a comunicación, cooperación e adhesión con entidades ou organizacións afíns.
  • Difundir información social e económica para mellorar a formación dos membros da asociación. Proporcionar información e documentación sobre a autoxestión, aforro solidario, estudos sobre a pobreza, sistema financeiro e monetario alternativo, investimento non lucrativo, economía e finanzas, …
  • Calquera outra actividade que responda ós fins da Asociación.